Pescatori sul fiume Lijiang - fishermen on the river Lijiang
Italia
Bandiera UK
fr sx
fr dx
CITTA'- GALL - 03 - GUILIN
Fonte (Source) - Biancofilm -(Gianfranco)
Pescatori e turisti sul fiume Lijiang Fishermen and tourist on the river Lijiang