Giardino di Yu Yuan
Italia
Bandiera UK
fr sx
fr dx
CITTA'- GALL - 18 - SHANGHAI
Fonte (Source) - Biancofilm -(Gianfranco)
Giardino di Yu Yuan